Algemene voorwaarden

[spoiler title=”Gebruiksvoorwaarden website en app” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor_in_url=”no”]GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APP Lees voordat je onze Website of Apps gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden Website en App aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van onze Website en onze Apps. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze Website en onze Apps: • Ons Privacybeleid; en Ons Beleid voor User Generated Content. Door onze Website of Apps te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden Website en App accepteert en je daartoe verbindt. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, mag je geen gebruik maken van onze Website of onze Apps. NB: deze Gebruiksvoorwaarden Website en App hebben uitsluitend betrekking op jouw gebruik van onze Website en onze Apps. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op onze Website of de mobiele applicatie van onze Klant kunnen worden gereserveerd. De term ‘Voorwaarden en Beleid’ in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App verwijst naar alle volgende beleidsdocumenten: ons Privacy en Cookiebeleid, ons Beleid voor User Generated Content, deze Websitevoorwaarden. 1. Gebruik van de Website en onze Apps 1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden Website en App wordt uiteengezet hoe je onze Website en onze Apps kunt gebruiken. Door de Website of onze Apps op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaard je gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden Website en App. Deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zijn van toepassing op elke wijze die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of onze Apps. 1.2. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden Website en App, dien je geen gebruik te maken van de Website of onze Apps. Je wordt geacht alle Gebruiksvoorwaarden Website en App te hebben gelezen voordat je de Website of onze Apps gebruikt. 1.3. Door het gebruik van onze Website en Apps verklaar je dat je wettelijk bevoegd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en dat je onze Website en Apps zal gebruiken in overeenstemming met alle Voorwaarden en Beleid. 2. Toegang tot onze Website en onze Apps 2.1. Toegang tot onze Website en onze Apps is toegestaan voor tijdelijk gebruik. Wij behouden ons het recht voor om onze Website of onze Apps (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze Website, onze Apps, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is of zijn op enig moment of gedurende een bepaalde periode. 2.2. We werken onze Website en onze Apps van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder enige kennisgeving de inhoud ervan wijzigen. We behouden ons het recht voor de Website of onze Apps (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten. 2.3. De inhoud en informatie die op onze Website of onze Apps zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Wij exonereren ons van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat. 2.4. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze Website en/of onze App te weigeren. 2.5. Via de app enkel melden van Verdacht persoon, verdachte voertuig of verdachte situaties. In de app mogen er geen privé berichten, geen reclame of spam gepost worden . 2.6. Je kan je slechts voor 1 buurt/ gemeenten inschrijven. 2.7. Er kan met de gemeenten afgesproken worden dat er maandelijks een push testbericht kan gestuurd worden. 3. Beveiliging Wachtwoord en Account 3.1. Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met info@vigilamus.be. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account. 3.2. Behoudens wanneer wij een grove fout hebben begaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade of nadelige gevolgen die werden veroorzaakt door enige onbevoegde toegang tot jouw account door derden. 4. Misbruik van onze Website of onze App 4.1. Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze Apps door: 1. het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma’s of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of 2. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of 3. het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. 4.2. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder artikel 550bis Strafwetboek. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal jouw recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen. 5. Gebruikers 5.1. Indien je 18 jaar of ouder bent, kan u zich inschrijven in de app 5.2. Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als Gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid. 6. Het posten van UGC 6.1. We behouden ons het recht voor te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enig verliezen of schade die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen). 6.2. We behouden ons tevens het recht voor om de Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze Apps indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden. 6.3. Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Vigilamus en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC. 6.4. Indien je echter bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te e-mailen op info@vigilamus.be met als onderwerp “Ongewenste Content”. Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren. 7. Intellectueel eigendom 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, onze Apps en de Materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website, onze App en de Inhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om: 1. vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de Inhoud te verwijderen; en/of 2. De Inhoud van de Website of onze Apps zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of 3. een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze Apps (“screen scraping”) te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of 4. deze Website, onze Apps en/of de Inhoud voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of ‘randomgeving’ te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst; en/of 5. niet te trachten softwareprogramma’s die wij gebruiken in verband met onze Website of Apps te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren 8. Merken 8.1. We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.vigilamus.be en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam “Vigilamus”, ons logo, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze Apps worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers. 9. Linken naar onze Website 9.1. Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet onrechtmatig van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de verwijzende website mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. 9.2. Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken. 9.3. Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site. 9.4. Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact op met info@vigilamus.be. 9.5. We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. 10. Privacy, je persoonsgegevens en cookies 10.1. De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie onze Privacy- & Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken. 11. Content van derden en websites van derden 11.1. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website of onze Apps naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Het browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat. 12. Onze aansprakelijkheid 12.1. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze Apps, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze Apps foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze Apps. 12.2. Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze Apps te onderhouden en/of Inhoud te leveren of tijdig te leveren. 12.3. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd. 12.4. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van jouw handelen of nalaten op basis van de Inhoud die beschikbaar zijn op deze Website of via onze Apps. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van derde onafhankelijke leveranciers. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Belgisch recht. 12.5. Volgens de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden gebruikt u onze Website en Apps op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, incidentele, bijzondere of gevolgschade of verliezen, of elk verlies van inkomsten, baten, goodwill, gegevens, contracten of verliezen van om het even welke aard die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw bezoek, de weergave of het gebruik van onze Website en Apps of met de vertraging of het onvermogen om onze Website en Apps te bezoeken, weer te geven of te gebruik (inclusief uw vertrouwen op beoordelingen en meningen die op onze Website en Apps verschijnen). 13. Landen die bediend worden 13.1. Deze Website en onze Apps zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers in alle europese landen en lidstaten . Hoewel toegang van buiten alle europese landen en lidstaten mogelijk is, zijn noch deze Website noch onze Apps bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke gebruikers verschaffen zich op eigen risico toegang tot de Website en onze Apps. 14. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden Website en App 14.1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden Website en App van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de Website en onze Apps. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden Website en App regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je begrijpt en aanvaardt dat na in kennis gesteld te zijn van de wijzigingen en/of de voortzetting van uw bezoek of gebruik van onze Website en App na een wijziging betekent dat je akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Gebruiksvoorwaarden Website en Apps. 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht 15.1. De Nederlandstalige rechtbanken in Tongeren hebben de exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze Website of het gebruik van onze Apps. Op deze Gebruiksvoorwaarden Website en App is het Belgisch recht van toepassing. 16. Neem contact op met ons. 16.1. Als je je zorgen maakt of vragen hebt over de inhoud die op onze Website of onze Apps verschijnt of als je vragen hebt over jouw gebruik van deze Website, onze Apps of deze Gebruiksvoorwaarden Website en App kun je mailen naar info@vigilamus.be. Ons postadres voor correspondentie is Vigilamus Bvba, Oude tramweg 1, 3740 Bilzen.[/spoiler] [spoiler title=”Gedragsregels Buurtpreventie24 (algemeen)” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor_in_url=”no”]1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
2. Men moet in het bezit zijn van een smartphone of Iphone
3. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk waar de groep opgericht wordt
4. De politie komt alleen in actie na melding via het nummer ‘101’
5. Meldingen die via Buurtpreventie24 worden enkel en alleen gedaan nadat 101 werd verwittigd door de melder
6. Buurtpreventie24 wordt gebruikt volgens de SAAR methode Signaleer – Alarmeer (101) – App – Registreer
7. Houdt uw melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden
8. Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement: a. Geslacht b. Huidskleur c. Lengte d. Gezicht (snor, baard, opvallende haarsnit, tatoeages, littekens, …) e. Kleding (scan de persoon van boven naar beneden) f. Voertuig (Kleur, merk, type en kenteken)
9. Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en / of voertuig, mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement
10. Let op je taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, ….
11. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels / wetten. Laat het speurwerk over aan de politie
12. Gebruik de Buurtpreventie24 alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact en / of privé-berichten
13. Informatie die u verkrijgt via de Buurtpreventie24 mag je niet openbaar maken, ook niet via sociale media
14. Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst dienen het beroepsgeheim en gerelateerde onderrichtingen ter zake te allen tijde gerespecteerd te worden
15. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht u te verwijderen uit de groep
16. De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep
17. De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep
18. De beheerders van deze Buurtpreventie24, de politie of het stadsbestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers. [/spoiler] [spoiler title=”Gedragsregels Buurtpreventie24 (PZ Westkust)” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor_in_url=”no”]1. De deelnemers hebben de minimale leeftijd van 18 jaar.
2. De deelnemer moet in het bezit zijn van een smartphone.
3. Deelnemers zijn woonachtig in de PZ WESTKUST of hebben hier hun handelszaak.
4. Buurtpreventie24 wordt gebruikt volgens de SAAR methode : Signaleer – Alarmeer(101) – App –
Registreer.
5. Het maken van foto’s via de app van een verdachte, en/of voertuig of situatie mag alleen ten
behoeve van het te verstrekken signalement.
6. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Laat het speurwerk over aan de politie.
Het is niet de bedoeling om een privémilitie op te richten of jezelf in gevaar te brengen !!!
7. Bekomen info via buurtpreventie24 mag NIET openbaar worden gemaakt, ook niet via sociale media
!!!
8. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht iemand te
verwijderen uit de groep.
9. De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in de verschillende groepen.
10. De beheerders, de politie of het gemeente-, stadsbestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van
haar gebruikers.
11. De elementaire beleefdheid, gedragsregels inzake discriminerende en/of vulgaire taal dienen in de
berichten te worden nagekomen.
12. Ieder verzonden bericht komt toe bij PZ Westkust die zich het recht voorbehoudt om een bericht
niet of wel door te sturen. Dit heeft te maken met operationele organisatie en veiligheid van de
politiemensen die moeten tussenkomen op de baan.
13. Ieder die een bericht start belt ook naar het in de app opgegeven telefoonnummer. Dit is het
nummer van de dispatching PZ Westkust. = 058/53.30.00.
14. Degene die een eerste bericht stuurt probeert zich ter plaatse ter beschikking te houden voor de
tussenkomende politieploeg tenzij de eigen veiligheid hierbij in het gedrang zou komen. Volg de
richtlijnen gegeven door de dispatcher goed op. [/spoiler]

Update 18/10/2020